Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen: 

Aanmelden & Overeenkomst 
Voor een cursus van uw keuze dient u zich schriftelijk aan 
te melden. Dit kan online door het contactformulier in te vullen en anderzijds door 
een email te sturen aan info@kr8stof.nl. Na ontvangst wordt uw 
aanvraag in behandeling genomen en krijgt u binnen 10 werkdagen bericht van ontvangst. 
Een ontvangen bevestiging dient als een bindende overeenkomst tussen de 
cursist, u de cursusgever, Hannah-Jo Janssen. Tevens verklaart u hierbij op de 
hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden voor deelname aan de cursussen. 

Betaling 
Bij het bericht van ontvangst, na bevestiging van een cursus naar keuze, ontvangt 
u tevens de betalingsvoorwaarden. Joanna Janssen Kunst hanteert de volgende 
betalingsvoorwaarde: Een betaling van het de helft van het totaalbedrag bij boeking van 
de cursus. De aanbetaling dient binnen 8 dagen, na ontvangst van de betalingsvoorwaarden, 
in het bezit te zijn van Joanna Janssen Kunst. 
Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvangsdatum van de cursus in 
het bezit te zijn van Joanna Janssen Kunst, tenzij anders schriftelijk met u is 
overeengekomen. Indien u zich binnen 6 weken voor aanvang van de cursus aanmeldt, 
dient bij boeking het gehele bedrag, per omgaande, voor de cursus in één keer te worden 
voldaan. 
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van de cursus in gebreke. Joanna Janssen Kunst zal de 
deelnemer hier schriftelijk op wijzen en in de gelegenheid stellen de betaling alsnog, 
binnen 5 dagen te voldoen. Blijft betaling uit, dan heeft Joanna Janssen Kunst het recht de 
overeenkomst op te zeggen. Annuleringskosten komen voor rekening van de 
cursus deelnemer. 
Overgemaakte bedragen zijn niet terug stortbaar (zie onder annuleren). 

Annuleren 
Een cursus kan zowel door de cursist als de cursusgever 
worden geannuleerd. Bij annulering vervalt de overeenkomst tussen beide partijen. 

Annulering door de cursist 
De cursist kan om uiteenlopende redenen 
de cursus moeten annuleren. Niet in alle gevallen is het mogelijk de gehele betaling terug 
te betalen aan de cursist. 

Joanna Janssen Kunst hanteert de onderstaande annuleringskosten berekening: 
Tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang cursus, 0% wordt in 
rekening gebracht Tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang cursus, 50% wordt in rekening 
gebracht Tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang cursus, 75% wordt in rekening 
gebracht Binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang cursus, 100 % wordt in rekening 
gebracht. 
Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Joanna Janssen Kunst gemaakte 
kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten 
het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Joanna Janssen Kunst 
gemaakte kosten op dat moment. 

Annulering door de cursusgever 
Joanna Janssen Kunst, de cursusgever, kan een cursus moeten annuleren om de volgende redenen: 
1. Het in de aankondiging vermelde minimum aantal deelnemers is niet gehaald. 
2. Onvoorziene omstandigheden van dusdanige aard, dat van Joanna Janssen Kunst niet kan 
worden verlangd de cursus te starten, dan wel voort te zetten. 
Joanna Janssen Kunst zal een passend alternatief bieden of het totale betaalde bedrag aan de cursist 
terugstorten. 

Aansprakelijkheid & Overmacht 
Aansprakelijkheid 
Joanna Janssen Kunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
1. Het niet, niet tijdig, niet juist ontvangen van berichten, zoals mail en post, noch voor de 
gevolgen hiervan. 
2. Gebeurtenissen zoals nalatigheid, verlies, diefstal, ongeval, letsel of 
schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers, voortvloeiend uit welke oorzaak 
dan ook gedurende de cursus of tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming van 
de cursus. 
3. Het niet op tijd aanwezig kunnen zijn op de aangegeven locatie of 
vertrekpunt. (De nareis die eventueel volgt is voor eigen rekening) 
4. Het aanpassen van het 
programma als gevolg van lokale invloeden of omstandigheden. 
5. De gevolgen die 
voortvloeien uit onvoldoende fysieke fitheid en (verborgen) lichamelijke gebreken. 
Overmacht 
Joanna Janssen Kunst is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht 
wordt verstaan abnormale en niet te voorziene omstandigheden, waarvan de gevolgen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Informatie 
De deelnemer aan de cursus ontvangt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang 
van de cursus een informatiepakket. Dit pakket bestaat uit praktische informatie over de 
betreffende cursus. Te denken valt aan programma, locatie, aanvangstijden, benodigde 
materialen, e.d. 

Cursusbegeleiding 
Alle cursussen van Joanna Janssen Kunst staan onder begeleiding 
van ervaren assistenten, die verantwoordelijk zijn voor het ordelijk verloop van de 
cursus. Hun aanwijzingen dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Bij overtreding van 
wet of het bezorgen van overlast, kan de cursusbegeleider besluiten de desbetreffende 
deelnemer van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Deelnemer heeft in dit 
geval geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van de betaling voor desbetreffende 
cursus. Eventueel extra kosten die bij uitsluiting moeten worden gemaakt, worden 
verhaald op de deelnemer. 

Roken Het is niet toegestaan in de accommodatie(s) en tijdens de workshop te roken. 
Indien wenselijk kunnen rookpauzes worden ingelast op een daarvoor bestemde plaats.